กระเป๋าผ้าทอลายเอกลักษณ์ชาวมอญ

THB 0

กระเป๋าผ้าทอลายเอกลักษณ์ชาวมอญ

Mon’s Pattern Bag

 


กระเป๋าผ้าทอลายเอกลักษณ์ชาวมอญ

Mon’s Pattern Bag

 

 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือโรงงานปีคนพิการ

สากล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีจุดมุ่งหมายใน

การพัฒนาทักษะในการทำงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ

เพื่อให้พวกเขาสามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัว ผ้าทอมือลายเอกลักษณ์ชาวมอญก็เป็นหนึ่ง

ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพของศูนย์ส่งเสริมนี้

Good Goods ได้หยิบนำผ้าทอดังกล่าวมาพัฒนาเป็น

กระเป๋ารูปทรงต่าง ๆ และนำมาจัดจำหน่ายเฉพาะภาย

ในร้าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้พิการมีรายได้

 

 

Occupational Promotion Center for Disabled Person

in Nonthaburi Province has been estabslished with

the purpose of developing the disabled’s work skills.

They also give the disabled a job where they can

earn money to support themselves and their families.

Hand-woven Mon’s pattern is also one of the products

from the training center. To be a part of supporting

a person with disability, Good Goods has helped

develop their product designs and sell it in our shop.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods