กระเป๋าเสื่อกก จ.บึงกาฬ

THB 0

กระเป๋าเสื่อกก จ.บึงกาฬ

Bueng Kan’s Reed Mat Bag

 

 


กระเป๋าเสื่อกก จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อโพธิ์ทอง

จ.บึงกาฬ มีที่มาจากการรวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างหลังฤดู

เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุใน

จ.บึงกาฬ หยิบนำกก พืชที่มีอยู่มากในชุมชนมาผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตเป็นสินค้าสานหลากหลาย

ประเภททั้งกระเป๋า ชุดรองจาน รองแก้ว เสื่อปูโต๊ะ ฯลฯ

โดยสินค้าทุกชิ้นผ่านการถักถอด้วยมือของคนในชุมชน

Good Goods ได้ร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เกิดเป็น

กระเป๋าเสื่อกกรูปทรงทันสมัย ทั้งยังมีสีสันสดใส และ

นำมาจัดจำหน่าย เฉพาะที่ร้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน

 

 

The Community Enterprise of Pho Thong Mat Weaving

Group, Bueng Kan Province has created a product

with their local wisdom from reeds the plant that

is plentiful in Bueng Kan. Every product is hand woven

by people in the community. Good Goods has jointly

developed their product designs into a modern shape

of bag with bright colors with a purpose of generating

income for people in the community.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @aboutgoodgoods
IG : aboutgoodgoods
FB : facebook.com/aboutgoodgoods