มหัศจรรย์ ความสุขที่เท่าเทียม จาก UNICEF

ร่วมสนับสนุน The Teddy Blu Collection โดยรายได้จากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จะสนับสนุนให้ยูนิเซฟช่วยเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในประเทศไทย และเด็กที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก