สนับสนุน
และสร้างรายได้ให้
กับเกษตรกรไทย
ผลผลิตออแกร์นิค
ปลูกจากใจเกษตรกรไทย

ข้าวดี 11 สายพันธุ์